Carmen Felchlin, Zeno Felchlin, Josef Felchlin, Gaby Kwasnitschka