[Translate to Französisch:]

 Carmen Felchlin, Zeno Felchlin, Josef Felchlin, Gaby Kwasnitschka