[Translate to Englisch:]

 Carmen Felchlin, Zeno Felchlin, Josef Felchlin, Gaby Kwasnitschka